Природні умови


Коротка характеристика флори


Технологічні карти


КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛОРИ

В межах території Канівського природного заповідника зростає 990 видів судинних рослин, що відносяться до 110 родин і 471 роду. Дані стосовно кількості видів інших таксономічних груп приводяться в таблиці (1)

Таблиця 1. Кількість видів рослин, достовірно встановлених в заповіднику в 2011 році

Група рослин

Число видів

Водорості

 —

Гриби:

1265

мікроміцети

820

макроміцети

445

Лишайники

170

Всього нижчих

1435

Несудинні

 

Мохоподібні

138

Судинні

 

Папоротеподібні

24

Голонасінні

5

Покритонасінні

969

Всього судинних

998

Всього вищих рослин

1136


 Найбільш широко представлені видами типові для Голарктики родини Asteraceae (складноцвіті) — 120 та Poaceae (злаки) — 85. Третє місце за багатством видами належить родині Fabaceae (бобові) — 52, що характерно для більшості регіонів лісостепової зони. Наступні місця, вкрай до десятого, займають родини теж досить широко представлені в межах Голарктики: Lamiaceae (губоцвіті) — 48, Cyperaceae (осокові) — 43, Caryophyllaceae (гвоздичні) — 43, Rosaceae (розоцвіті) — 42, Scrophulariaceae (ранникові) — 42, Brassicaceae (капустяні — 41, Аpiaceae ( зонтичні ) — 32 види.
Найбагатші за кількістю видів роди: Carex (осока) — 29 видів, Veronica (вероніка) — 20, Polygonum (гірчак) — 15, Potentilla (перстач) —12, Chenopodium (лобода) — 11, Campanula (дзвоники ) — 11, Centaurea (волошка) — 11, Potamogeton (рдесник ) — 10, Galium (підмаренник) —10, Viola (фіалка) — 10. Дев’ятьма видами представлені роди: Ranunculus (жовтець), Rumex (щавель), Lathhyrus (чина), Epilobium (зніт), Hieracium (нечуй-вітер), Juncus (ситник); по вісім видів мають: Dianthus (гвоздика), Salix (верба), Myosotis (незабудка), Poa (тонконіг), Festuca (костриця).
За спектром життєвих форм, за Раункієром, флора теж досить типова для регіональних флор лісової зони. Найкраще тут представлені гемікриптофіти (439 видів). Терофіти, включаючи дворічники, представлені 279 видами; геофіти (разом з гідрофітами) — 144 види; фанерофітів — 87 видів; хамефітів — 24 видів.
У заповіднику зростає 32 види судинних рослин, що підлягають індивідуальній охороні в межах території України (із них 25 видів занесені у Червону книгу України; 3 – у Додаток І Бернської конвенції; 4 – у Європейський Червоний список) .

КОРОТКА ХАРКТЕРИСТИКА РОСЛИННОСТІ

Канівський природний заповідник за обсягом багатства елементів природного комплексу — найважливіший об’єкт природного заповідного фонду Середнього Придніпров’я. Значні перепади гіпсометричного рівня (150 м), багатий літологічний склад підстилаючих порід, що слугують материнською основою ґрунту, складні гідрогеологічні та геоморфологічні умови спричиняють величезне різноманіття мікро- і мезокліматопів та варіантів ґрунтового і рослинного покриву.
Різноманітність рослинного покриву достатньо велике. Виявлено 65 асоціацій і два дериватні угруповання, що належать до 34 союзів, 26 порядків та 18 класів.
Найбільші площі в межах заповідника зайняті угрупованнями класу Querco-Fagetea ( європейські листопадні широколистяні ліси) (близько 1150 га). Вони повсюдно поширені в правобережному лісовому масиві та на боровій терасі (урочище Зміїні острови). Незначна різноманітність (три субасоціації одної асоціації, які належать до одного союзу) угруповань даного класу в правобережному масиві заповідника зумовлена сильними едифікаторними властивостями в умовах багатих добре дренованих сірих лісових ґрунтів головного домінанта деревного ярусу — граба звичайного (Carpinus betulus). Визначальними агентами, що спричиняють диференціацію грабових лісів “нагірної” частини, виступають рельєф та наслідки попередніх господарських впливів.
У найвологішому біотопі грабових лісів у трав`яному ярусі переважає кропива дводомна. Їх поширення пов’язане із зниженнями ( здебільшого по днищах балок), або ділянками плато із слабким площинним стоком та приповерхневими водоупорами. Домінантами трав'яного ярусу тут виступають кропива дводомна, яглиця звичайна, глуха кропива плямиста, цибуля ведмежа. Зустрічаються кілька варіантів цієї субасоціації, що представляють різні випадки флуктуацій травостою чи стадій демутації деревостанів.
В лісових угрупованнях середньозволожених едафотопів, що поширені на плакорах, зсувових терасах та пологих схилах різної експозиції найчастіше домінантами трав'яного ярусу виступають осока волосиста, зеленчук жовтий, підмаренник запашний . такі ліси займають найбільші площі в заповіднику.
Найбiльш освiтленi широколистяно-лiсовi ценози, приуроченi до пiвденних, часто крутих схилiв, здебільшого представляють найсухіші ліси в трав`яному ярусі яких домінують світлолюбні та відносно посухостійкі трави такі як тонконіг дібровний, зірчата гайова, конвалія травнева, осока пальчаста, будра волосиста.
У присадибнiй частинi лiсового масиву, на мiсцях, котрі в недалекому минулому використовувались як сiльгоспугiддя (cади, городи), та в прилягаючiй до мiста зонi. поширені різні варіанти лісових угруповань, представляють екотопiчно та антропогенно зумовленi варiанти рiзних стадiй демутацiї широколистяного лiсу.
Значні площі в “нагірній” частині заповідника зайняті також угрупованнями класу Robinietea ( штучні посадки акації білої) (близько 275 га). В умовах складного рельєфу “Канівських гір” відмічене досить велике розмаїття складу угруповань даного класу. Всього виявлено шість асоціацій.
В межах заплавних островів значні площі (біля 260 га) займають угруповання класу Salicetea purpurea ( вербово-тополеві заплавні ліси). Різноманіття цих лісів зумовлене насамперед їх перехідним характером (це екотопічні варіанти первинної сукцесії заплави) та значною активністю в цих умовах сильного едифікатора, чагарника американського походження — аморфи кущової (Amorpha fruticosa).
Досить поширені в межах заплави і угруповання класу Festucetea vaginatae ( угруповання посухостійких трав на пісках) (близько 200 га). Це ценози екстремально бідних і сухих піщаних екотопів заплави. Їх різноманіття зумовлене наявністю в межах заплави значних площ із піщаними грунтами, що знаходяться на різних стадіях заростання рослинністю.
Угруповання класу Molinio-Arhenatheretea ( мезофільні луки), будучи по суті виключно вторинними утвореннями, займають у межах заповідника незначні площі (близько 90 га). Більшість їх представляють угруповання остепнених лук, і поширені в “нагірній” частині заповідника, а також по заплаві. Варіанти вологих лук поширені лише в межах заплави та борової тераси.
Близько 45 га в заповіднику займають угруповання класу Phragmiti-Magnocaricetea ( зарості прибережно-водної рослинності). В межах заплави головним чином переважають угруповання з домінуванням очерету звичайного, рогозів вузьколистого та широколистого, зизанії широколистої, лепешняку широколистого, куги озерної, осок гострої, гостро видної, прибережної.
Угруповання класів Lemnetea ( угруповання вільно-плаваючих рослин), Potametea ( прикріплено водні) поширені виключно в заплавній частині заповідника на незначних за площею ділянках.
Повсюдно в заповіднику вздовж доріг, у садах, на городах в межах садиби, здебільшого фрагментарно і невеличкими ділянками представлені угруповання класів синантропної рослинності (Agropyretea repentis, Artemisietea vulgaris, Chenopodietea, Plantaginetea majoris, Epilobietea angustifoliae, Galio-Urticetea).
В межах території заповідника зростають ряд рідкісних угруповань занесених у Зелену книгу України ( див. табл.2)

Таблиця 2. Перелік рослинних угруповань, що зростають на території Канівського природного заповідника і занесені до Зеленої книги України (2009)

Назва угруповання

Місця зростання

Примітка

Дубові ліси з домінуванням скополії карніолійської (Carpineto (betuli)– Quercetum (roboris) scopoliosum (carniolicae))

Правобережний лісовий масив

Наявні невеликі фрагменти із трансформованим деревостаном (похідні грабняки), загальною площею не більше 1-2 ари

Дубові ліси з домінуванням цибулі ведмежої (Carpineto (betuli)– Quercetum (roboris) alliosum (ursini))

Правобережний лісовий масив

Наявні великі (до сотні гектар) на території області площі у похідних від дубово грабових лісах.

Формація ковили дніпровської (Stipeta borysthenica)

 на о. Шелестів, загальна площа близько 2 га, Зміїні острови – близько 0,5 га

Від невеликих ділянок площею кілька м2 до чималих ( кілька гектар)

Формація водяного горіха плаваючого (Trapeta natantis)

у затоці Канівського водосховища на побережжі ур. Зміїн острови

Наявні невеликі фрагменти до кількох десятків м2

Формація глечиків жовтих (Nuphareta luteae)

 у затоках острова Круглик та Шелестів

Досить поширене угруповання, зустрічається здебільшого невеликими за площею ділянками, що в сумі дають велику площу в межах області.

Формація латаття білого (Nymphaeta albae)

у затоках острова Круглик та Шелестів

Поширене подібно до попереднього, але значно рідше

Формація сальвінії плаваючої (Salvinieta natantis)

у затоках островів Круглик , Шелестів, Зміїні острови

Зустрічається повсюдно, але зрідка у водоймах області. Великі площі на поверхні старичних водойм у гирлі р. Рось


Інформацію надав В.Л. Шевчик
Телефонуйте


(04736) 3-29-91

Гаряча лінія Канівського природного заповідника, на яку можуть звертатись громадяни у випадку: пожежі в лісі;
протиправних дій, що завдають шкоди природі (рубки дерев, полювання на звіра, збирання грибів, лікарських рослин, ягід); виявлення в природі поранених диких тварин.
Також бажаючі можуть отримати, за цим номером, інформацію стосовно законного перебування на території заповідника.

Останні новини:


[17.02.2022][екологічна просвіта]

Водно-болотні угіддя Канівщини: проблеми та перспективи їх вирішення.

[17.12.2021][екологічна просвіта]

Збережи ялинку

[16.12.2021][екологічна просвіта]

Діти канівських шкіл декламували слухачам радіо "Магніт" свої вірші, на тему збереження лісових красунь

[17.11.2021][ювілей]

Як Канівський заповідник відзначив День науки-2021

[04.10.2021][екологічна просвіта]

Всесвітній день захисту тварин.

Хмарка тегів :


Канівський природний заповідник Kaniv Nature Reserve первоцвіти баклан День Землі екологічна просвіта Ряст ущільнений Київський національний університет kanivbiosfera.at.ua Похмурий Дніпро Канів екологічна акція Не рубай ялинку! лісова красуня Збережи первоцвіти Меланчин потік Канівський заповідник квест Збережи ялинку! природоохоронна акція Вуж звичайний Дні науки флешмоб Міжнародна конференція природа